Under hösten har det det genomförts provfiske i Dansjön och Furen. Provfiske är en viktig metod för att få kunskap om sjöarnas fiskebestånd och ger även en möjlighet att följa upp hur sjöarna utvecklas och om fiskevårdsåtgärderna ger en önskvärd effekt. Resultatet i Furen visade att det fanns gott om medelstor mört och braxen, men även en del gös. I Dansjön var mörten av mindre storlek, men det fångades en stor abborre och det finns potential för fler stora abborrar.

Provfiske innebär att man lägger ut ett bestämt antal nät på bestämda gps-punkter i en sjö eller ett vattendrag. Vid provfiske används ett antal standardiserat nät med olika maskstorlekar som placeras på olika djupzoner i sjön. I både Dansjön och Furen har 10 st nät använts. Tanken med provfiske är att det ska genomföras regelbundet för att man ska få en bra information om fiskbeståndens utveckling. Resultatet är uppladdat i SLUs databas och kan ses för respektive sjö, Furen och Dansjön. Sjöarna ligger i södra Östersjön, 86 Mörrumsåns vattenavrinningsområde och Alvesta.

I Dansjön visades att det fanns gott om mindre mört i sjön och även några större abborrar. Man fick även löja och gers i Dansjön. Viktigt att påpeka är att fiskar över 2 kg oftast inte fastnar i provfiskenäten vilket innebär att andelen rovfisk är något högre.

Furen hade mer gös och braxen. Mörten och Braxen var större i Furen. Under provfisket syntes att det även fanns en del välmående gösar i Furen.

Resultatet kommer att användas för framtida insatser i sjöarna för att förbättra fiskebeståndet. Dansjön och Furens fiskevårdsförening vill även rikta ett stort tack till Mats och Magnus i Finjasjöns fiskevårdsförening som har genomfört provfisket.

Post Author: Jonas Lindstens

One Reply to “Provfiske i Dansjön och Furen”

Comments are closed.