Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Dansjön och Furens fiskevårdsförening

Nyheter

Reduktionsfiske i Furen 2021 är igång

Lördagen den 17 april rådde det en febril aktivitet nere vid kyrkan i Härlöv. Med hjälp av våra experter från Finjasjön lades två stycken storryssjor ut i Furen. Första steget var att förbereda nätet på land för att möjliggöra en enkel utsättning av näten för att sedan sätta ut näten med hjälp av draggar i Härlövviken. Man kan se ryssjorna från land genom att leta efter gula och röda dunkar som flyter.

En storryssja bygger på att man sätter ett nät från land som fångar upp fisken och leder den in i ryssjan. Målet är att placera den efter sträckor som mörten och braxen passerar på vägen till sina lekplatser.

Nätet längst till höger går från land och leder in fisken i öppningen och längst till vänster är själva ryssjan.

På måndagen den 19 april vittjades ryssjorna för första gången med ett lyckat resultat då flera kilo vitfisk fångades. Ryssjorna kommer att fortsätta vittjas varannan dag och vid behov varje dag.

Under reduktionsfisket simmar även gösar, abborrar och gäddor in i ryssjorna, dessa släpper vi tillbaka och vi har redan sätt flera fina exemplar av både gös och gädda. Vi har även sätt en och annan fin matabborre i samband med vittjningen. Fin fisk finns det i sjön!

Vitfisk från första vittjningen, enbart ett nät. Vi tar upp brax, mört, sutare och tusenbröder (små abborrar).

När häggen blommar leker braxen – Reduktionsfiske i Furen

Ta chansen att vara med och lär dig mer om fiskevård och reduktionsfiske. Efter provfisket 2019 och 2020 konstaterades det att Furen hade fortsatt behov av reduktionsfiske. Reduktionsfiske innebär att vitfisk plockas upp ur sjön för att få en bättre balans i fiskbesättningen.

Reduktionsfisket kommer att pågå under braxens lek då vitfisken i sjön är samlade. Detta innebär att styrelsen kommer att behöva hjälp att vittja två stycken bottengarn som kommer vara utlagda under denna tid. Vår gissning är majmånad. Om du vill vara med och hjälpa styrelsen med detta arbete, hör av er till Mats  070-633 07 40 eller på mail dansjonfurenFVO@gmail.com

Ny risvas i Dansjön

Den 10/4 byggdes det en ny risvas i Dansjön. Detta för att förbättra för både fiskar och för fiskare. Den är belägen bakom den norra ön vilket gör det möjligt att fiska där även om det blåser, passa på att testa.

Under hösten 2020 förbättrade vi även risvasarna i Furen och en artikel om det kan ni se här.

Om ni vill läsa mer om risvasar så finns det en sammanställning gjord av Naturskyddsföreningen på denna länken.

Risvas i Dansjön.

Provfiske i Dansjön och Furen under November

Provfiske i Furen med hjälp av Mats Bengtsson och hans kollega Magnus från Finnjasjöns FVOF. Vi började med provfisket 2019 och nyheten om detta kan ni läsa här.

Vi kommer att utföra provfisket varje år under 3-5 år för att få ett bra underlag att utgå ifrån. Därefter kommer provfisket att utföras vart tredje år. Man utför provfiske för att se vad som händer med fisken i sjöarna och se hur artsammansättningen förändras. Utifrån provfisket kan en åtgärdsplan tas fram.

Själva provfisket utfördes genom att man lade ut 10 st nät på förutbestämda platser i sjön, för att morgonen efter vittja dessa. Näten samlades ihop i 10 st olika spannar så att det kunde dokumenteras vilka fiskar som togs i vilket nät.

Efter att Einar A, Kjell J och Mats B hängt upp och vittjat alla näten dokumenterades vikt, längd och antal på varje fisk från stora fiskar till dom minsta av  Magnus och Roland.

Jobbet tog några timmar var färdigt framåt Lunch på dagen.

Vi väntar på resultatet som även ska redovisas på SLU s hemsida när allt är klart.

Årsmöte 2020 måndagen den 28/9 kl 19.00 Härlöv Skola

Välkomna till Dansjön och Furens fiskevårdsförenings årsmöte den 29/3 kl 18.00 i Härlöv skola. På mötet är det sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ingen förtäring på grund av Covid-19.

Dagordning

 • §1. Årsmötets öppnande.   
 • §2. Val av mötets ordförare
 • §3. Val av mötets sekreterare
 • §4. Val av Justeringsman. 
 • §5. Dagordning
 • §6. Mötets utlysning
 • §7. Styrelsen informerar om året som gått.
 • §8. Verksamhetsberättelse
 • §9. Revisorernas berättelse
 • §10. Ansvarsfrihet
 • §11. Val av ordförare på 1 år.
 • §12. Val av 4 st styrelseledamöter på 2 år.
 • §13. Val av 2 st revisorer samt 1 revisor suppleanter. 
 • §14. Val av valberedning och sammankallande.
 • §15. Hemsidan.
 • §16. Årsmötesprotokoll.
 • §17. Övriga frågor.
 • §18. Årsmötets avslutande

Förbättring av risvasar i Furen

Under helgen har det skett förbättringsarbete av 2 st risvasar i Furen. Risvasen vid klappudden i Arnanäs samt den utanför Härlöv kyrka. Förbättringen genomfördes genom att man med hjälp av båtar fyllde på riset i de befintliga vasarna.

Utifrån provfisket som skedde förra året var ett av tipsen vi fick att vi skulle jobba med risvasar i Furen och Dansjön. Risvasar är en väl beprövad metod som använts i många år som fiskvårdsåtgärd. Det är en långsiktig fiskvårdsåtgärd som bygger på att ge fiskyngel till abborrar och gäddor en plats att gömma sig på.

Nästa projekt är att förbättra risvasarna i Dansjön.

Om ni vill läsa mer om risvasar så finns det en sammanställning gjord av Naturskyddsföreningen på denna länken.

Kul att se alla fiskare i sjöarna

Furen och Dansjön har en aktiv fisketillsynskår och något som vi tycker är roligt är att se är den ökade aktiviteten i sjöarna. Från dess att tillsynen startade för iår har vi sett en stadigt ökande aktivitet i antalet fiskare. Under den senaste tillsynen kontrollerades flera fiskekort med godkänt resultat.

För att fiska i sjöarna behöver du ha fiskekort och hur du köper detta kan du se här!

Hoppas vi ses i någon av sjöarna!

//Fisketillsyningspersonerna